Ordinær Generalforsamling

Lørdag, den 10. marts 2018


1.     Valg af dirigent:

    Per Flor

    Per oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen Godkendt  med et nyt pkt: 4A Tvist.

 

2.     Valg af referent:

Janne Oppendieck

 

3.     Valg af stemmetællere:

Mette Bruhn Knudsen, Kirsten Sørensen og Michael Prahn (54 stemmeberettigede).

 

4.     Formandens beretning:

Formanden bød velkommen bl.a. til kredsformanden. Bad om 1 min.´s stilhed aht. afdøde medlemmer i årets i løb.

Startede med at takke bestyrelsen for godt samarbejde, samt tak til alle de frivillige, der har hjulpet foreningen igennem sæsonen. De enkelte haveforeninger står nu over for store udfordringer, da der bliver ved at komme nyt fra hovedforbundet. Det kræver meget tid, selv om det er frivilligt arbejde. I år er der kommet ny formandsportal og nyt vurderings-system. Jeg tror at begge systemer er fine og mere overskuelige end de gamle, men alt nyt skal lige læres og kendes.

              Det er kongresår i år, så vi kan nok forvente, at der kommer endnu mere nyt fra årsskiftet. Vi har selv her i Virkelyst haft/har nogle udfordringer mht Kreds og Hovedforbund ang. byggetilladelser – fordelingsnøglen 500 kr -300 kr til Kreds og 200 kr til foreningen. Der har vi i bestyrelsen valgt (som vi  har mulighed for) ikke at opkræve de 200 kr., da det hele tiden er noget,

vi har gjort gjort frivilligt.

Jeg har i øjeblikket kontakt med hovedforbund og kreds ang. vores ordens-regler. Jeg mener, at de regler, vi har vedtaget og godkendt på generalforsamlingen er gældende. Den enkelte forening kan lave tillæg til vedtægter og selv lave deres ordensregler, og det mener jeg vi skal holde  fast i , da der kommer mere og mere topstyring fra Hovedforbundets side,                                                                                                     

og så er vi lige pludselig ikke en selvstændig forening mere……….Et eksempel: Nu er der sået tvivl om, det er lovligt at gå ind i en have og klippe hækken, hvis den ikke er klippet til tiden. Jeg fastholder, at vi på vore generalforsamling har besluttet og indført i ordensreglerne, at hækken skal være rettidigt klippet, ellers bliver den klippet uden yderligere varsel.

Det er hvad vi har besluttet, og jeg går ud fra, at flertallet mener,  vi skal følge generalforsamlingens beslutninger, ellers kan det jo være lige meget med at holde generalforsamling.

Foreningen afholdt sidste år kursus i hjertestarter. Det var rigtig godt, men fremmødet var skuffende. Der kom ikke ret mange – ca 15. Det synes jeg er meget få ud af 271 – spec. når man kunne lære at gøre en forskel.     Vi har fået udskiftet komfuret i fælleshuset. Det gamle kunne ikke mere, og bestyrelsen har talt om, man måske skulle hæve lejen med 300 kr fra 1.1.19. Lokalet er lejet rigtig meget ud, og der er derfor større slidtage på det.

Vi har stadig udfordringer med vores brugsvand. Der bliver ved med at være et stort spild, selv om vi har skiftet en del vandmålere og en stor afløbsventil, som vi troede var synderen, så vi har ikke rigtig noget bud på, hvad vi skal gøre ved det. Pga den store nedbørsmængde, vi har fået, er der desværre nogle   havelejere, der har haft problemer med vand i deres haver. Vi har fået lavet stik-

dræn i 2 haver på E 3 og 5.   Der har været noget skriveri ang. vores dræn. Er de lavet efter forskrifterne? Ja!! En havelejer mente, man bare havde dækket drænene med det opgravede jord. Det er ikke tilfældet. Det opgravede jord, der var i overskud, er blevet brugt til at lave blomstervold ved toiletvognen og bag traktorværkstedet.

Når vi nu er i gang med drænet, så kan alle vist blive enige om, at vi skal have gjort noget ved vore veje. De trænger virkeligt til det. Dette tager vi ved indkomne forslag..

Afslutningsvis vil jeg igen IGEN henstille til havelejerne at overholde fart grænsen og vise hensyn. Der kommer heldigvis flere og flere børn i Kolonien- Så pas på dem!

Da Kai har valgt at stoppe som kasserer næste år, skal vi måske finde en, der  er interesseret i at overtage og evt. sætte sig sammen med Kai nogle gange for at få en ide om, hvordan systemet virker.

Husk NU at læse de papirer, I får, det kan ikke være rigtigt bare at brokke sig og så bag efter læse papirerne.

Endnu engang vil jeg påpege, at den facebook-side IKKE er vores side, og jeg

                                                                                     

synes efterhånden, tonen ikke er OK. Man skal for det første ikke hænge mig personligt ud og heller ikke den øvrige bestyrelse. Dette kan godt gå hen og få konsekvenser, da bestyrelsen ikke skal finde sig i alt.  

TAK for ordet og god sommer til jer alle sammen!

 

Spørgsmål/svar:

Der var en livlig diskussion til beretningen.

Bl.a. . spørgsmål om, hvorfor anmeldelse af bestyrelsen ikke var omtalt. Hertil svarede formanden, at han ikke havde fået noget konkret oplyst fra politiet, og sagen kunne tage mere end et år. Solvieg Gosvig oplyste, at det var hende, der havde meldt foreningen: ”Jeg har i 2017 politianmeldt bestyrelsen for mistillid. Jeg har indleveret regnskab tilbage fra 2008 og til og med 2017/18 og nu også disse kommentarer (regnskab vedlagt om mistillidsvotum til hele bestyrelsen for regnskab/budget 2017-2018). Alt sendt til politiets efterforskning, som kan tage en del tid.

Mistillid i forhold til den måde bestyrelsen indkasserer/disponerer og administrerer vore penge på.

Referaterne fra bestyrelsesmøder indeholder ikke aktuelle oplysninger om bank/kassebeholdningen. Bestyrelsesreferaterne er ikke underskrevet af medlemmerne af bestyrelsen. Der mangler åbenhed og ærlighed.”

 

Doris Jensen omtalte vandspillet, Anders Hansen det gamle jord, der igen er puttet ned til sivebrønden….Der må ikke fyldes ler ned over drænet.

Kim : skal vi lave en prøvegravning? Går ud fra arbejdet er ok, idet John Pedersen også arbejder for Kommunen.

Dirigenten fastslog, best. måtte se på dette iht. problemet.

Doris oplyste, hun tidl. havde oplyst iht Kommunens Vandforsyning, at de  havde en mand, der kunne finde vandbruddet inden for 10 m. Spildet er 1850 m3. Per mente man også skulle se på spildet (indb 100 kr ekstra om året) iht udskiftning af alle rør i haven. Kim har undersøgt, at det vil kst 500.000 kr. med en SLØJFE.

 

Dirigenten: Vi har mulighed for at pålægge best en undersøgelse, hvor fejlen er – evt nye rør. I sidder her nu, det er jer, der skal tage beslutningern.

 

Kim: Drænet er lave efter foreskrifterne. Vi får en uvildig til at undersøge det. Vandspillet undersøges og tjekkes. Bestyrelsen undersøger pris.

 

                                                                                                                 

 

      4A Tvist

I foreningens ordensregler står, at hækkene skal være klippet senest 23.6. og 15.9. Ellers vil de blive klippet UDEN VARSEL til en pris af 1200 kr.. Nogle har undersøgt i Forbundet og fået oplyst, at der skal gives et varsel på 3 dage. Og man ikke bare må gå ind i en have. Foreningen har tidligere indsendt deres ordensregler til godkendelse i Forbundet, og der har man ikke rettet dette.

Fordi lejeren ikke har betalt regningen, er han blevet opsagt. Men da tvisten imellem forb. og foren. ikke er afgjort, besluttes det at stille opsigelsen i bero, indtil der er enafgørelsen fra forbundet.

 

Formandens beretning vedtaget.,

5.   Årsregnskab

Inden gennemgang af regnskab, uddelte Solveig Gosvig sit ”Mistillidsvotum”  til regnskabet uden yderligere kommentarer - heller ikke senere.Kai gennemgik regnskabet. Det viser et overskud på kr. 41684,-.   Enkelte Konti overskred budgettet bl.a. 2041 rep af vandledning.

Livlig debat/spørgsmål til regnskabet.

Især spørgsmål til de fire ”Nyanskaffelser-konti 2037, 2046, 2054 0g 2065 pga afvigelser iht budgettet… de indeholdte bl.a. fliser ved kontor, trappe, ny PC, Tablet. Plater til volde, rep flagstang, gas værksted (2046). Musikanlæg, Nye glas, komfur, nye gryder (2054). Økse, planter , græstrimmer, telt  (2065)..I stedet for de noter man talte om sidste år, blev det besluttet, at fremover ligger hele regnskabet med alle konti på kontoret, således at man kan afhente alle konti eller de, man er spec interesseret i.

Konto 7840 ”uforudsete udgifter” er en bankkonto i Nordea.

      6   Besluttet at hæve budgettet på 2041 til 60.000 kr. Skulle dække udg til at

            finde  fejlen ved vandspildet. ( 3 tilbud iflg oplysninger ca 800 i timen +

             moms 30.000-40.000 kr.                        

            Spørgsmål om hvorfor vi giver 25 kr. pr m3, når det reelt kst 18 kr.? Hvis

              man ønsker dette ændret, kan man indsende forslag næste år.

              Regnskabet godkendt……..En stemte imod.

 

                                                                                                           

                     

           

7.         Indkomne forslag

1.     Fra bestyrelsen:  

Da foreningen nu efter ansøgning til Ringsted Kommune gennem Kred-

sen, har fået tilladelse til at lægge knust asfalt på vores veje, foreslår be-styrelsen, også af hensyn til økonomi at få repareret og lagt knust asfalt på Anemonevej og Åkandevej samt den lille parkeringsplads ved Mågevej, da vores veje efterhånden er i meget ringe stand.

Samtidig forslås det, at vi til efteråret, når der kommer haveindbetalinger, får repareret Fuchiavej og Gladiolusvej samt indkørelsen/parkeringspladsen fra Kildemarken. Så kan vi tage tværvejene til næste år, da vi stadig skal have økonomi til at få ordnet vores vandsystem, hvis der skulle ske noget.

Bestyrelsen har indhentet et prisoverslag på rep. Af Anemonevej, Åkandevej og den lille parkeringsplads ved Mågevej fra entr. John Pedersen, Sigersted. Prisoverslag vedlægges……..I alt kr. 88.235,-

 

Der var lidt  diskussion om asfalten var miljøvenlig eller den vil smuldre ude i siderne. Andre havde god erfaring fra f.eks Karrebæksminde. Men  man skulle måske vente til drænet er eftertjekket og accepteret. Iflg formanden skal vandproblemet være ok, inden pålægningen.

Dirigenten: Såfremt det er miljøvenligt, og vi må få bump går bestyrelsen i gang.

 

 

2.     Forslag fra Anders Hansen:

 

Ved større anlægsarbejder i Haveforeningen Virkelyst, f.eks kloakering, større vejarbejder, sivedræn langs vejene og lignende, skal indhentes minimun tre forskellige tilbud skriftligt for at få den bedste og billigste pris på arbejdets udførelse.

Tre forskellige tilbud skal forhindre, at en enkelt entreprenør ikke udfører et arbejde , som ikke er i overensstemmelse med god håndværksmæssig udførelse.

           

Godkendt med tilføjelse …….kun ved planlagt arbejde over 50.000 kr. – ikke ved akut arbejde.

                                                                                                                                 

 

3.     Forslag fra Doris Jensen:

 

1.     Bod&/udgifter : Kun de faktiske udgifter til havelejer, hæk og ukrudt

2.     Forslag til revisor udefra

3.     Forslag til alle aktiviteter under bestyrelsen, og alle penge i foreningens kasse

4.     Forslag om vederlag til bestyrelsens medlemmer.

5.     Forslag: sten til vedligeholdelse af vejene.

 

                Alle 5 forslag forkastet

 

 

8.       Valg af formand for 2 år

                    Kim Melgaard – modtager ikke genvalg      

                    Mette Bruhn Knudsen: valgt

 

9.     Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år:

Peter Lauritsen – modtager genvalg

 Åse Anderson– modtager ikke genvalg

Steen Bøgh Andersen –  stopper i utide (1 år)

 

Peter Lauritsen genvalgt (2år), Kirsten Sørensen nyvalgt (2år)

Kim Melgaard (1 år)

 

 

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:

Charlotte Olsen - nyvalgt

Hjørdis Hansen - genvalgt

 

                                                                                                             

 

11. Valg af 6 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år:

 

                    Michael Prahn - modtager genvalg

                    Søs Lassen – modtager genvalg

                   Gitte Hansen – modtager ikke genvalg

                   Kai Svanborg – modtager genvalg

                                                                                                                                 

                   Doris Jensen – modtager genvalg

                   Lars Jørgensen – modtager ikke genvalg

                    Solveig Gosvig – nyopstillet

                    Dorthe Thielberg – nyopstillet

                    Jens Nielsen - nyopstillet

                   Nicolaj Gondore – nyopstillet

                      Marianne Olesen - nyopstillet

 

                    Valgt: Michael, Kai, Marianne, Dorthe (A24), Nicolaj (E18), Jens (G5)

 

 

      12.       Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet for 1 år

                   Søs Lassen

                    Per Brandmand                  

 

                    Begge nyvalgt

 

13.     Valg til vurderingsudvalg for 2 år

        Gitte Hansen – ikke til stedet, i stedet blev

        Jan Thielberg (A24)

         valgt

   

12.    Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalg for 1 år

 

        Inger Neumann A 10  - modtager ikke genvalg

        Michael Christensen A3 – ønsker genvalg

        Hjørdis Hansen

         Michael og Hjørdis  valgt

 

13.      Valg af 2 billagskontrollanter

      Annelise Larsen – ønsker genvalg

     Marianne Olesen – ny (i stedet for Kirsten Sørensen)

      Begge valgt

                                                                                                                                 

        14.     Valg af 2 billagskontrollantsuppleanter for 1 år

      Birgit Østerby

      Per Brandmand

      Begge valgt

 

                                                                                                                   

 

14.      Eventuelt

      Claus bad om lidt hjælp til mandags-mad-biksen. (Connie, Dorthe og Åse            

      takkede JA)

        Kim Melgaard takkede for 6 gode år som formand og lovede i kraft af sin

        erfaring og menigt medlem – i hvert fald det næste år – at være behjæl-

        pelig for den nye formand. Mette takkede for valget og fortalte lidt om

        sig selv. 31 år, arb med IT. Bosiddende på Nørrebro – men ellers fra Jyl-

        land.

        Kim takkede desuden for god ro og orden.

     

 

 

                                                                                               

 

Dirigent                                     Formand                         referent      

 

Per Flor                                     Kim Melgaard                 Janne Oppendieck


------------------------------------------------

Ordinær Generalforsamling

Lørdag, den 18. marts 2017

 

1.     Valg af dirigent og referent: 

 Per Flor og Janne Oppendieck

Per oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen godkendt  Det blev anbefalet, at man fremover skriver dato på indkaldelse.

2.     Valg af stemmetællere:

Gitte Hansen, Kirsten Bøg Andersen og Kirsten Sørensen (37 stemmeberettigede.

3.     Formandens beretning:

Takkede bestyrelsen for et godt stk. arbejde i løbet af året samt tak til alle de frivillige, der har gjort et stort stykke arbejde med vand, hækklipning mm. Hvis andre ønsker at deltage i frivilligt arbejde, kan man i tavlerne se, hvornår der sker noget, og tilmelde sig på kontoret. Vores økonomi  er så fin, så vi er begyndt at henlægge penge til al vand-haløjen.

Nyt løn-program. Vi er fra forbundet blevet ”påduttet”, at vi nu skal afregne løn mm som et firma med eget cvr-nr. Dette sker fra 1.1. 20017 over Data- løn.

Ny lejekontrakt med Ringsted Kommune.. Kontrakten er ikke endeligt underskrevet, da man ikke er helt enige om formuleringen vedr. spild vand.

Byggetilladelse er ok.

Hushandel kan nu ikke længere foregå i kontortiden mandag, da forbundet har udstukket nye regler. I stedet for de tidligere 3-4 sider, fylder kontrakten nu 12 sider. Disse papir skal afhentes før man sælger haven. Der kan så aftales tid til selve salget.

Byggetilladelse skal nu sendes til Kredsen via os og godkendes.

Dræn: Bane Danmarks er nu ok. Vores eget dræn er af John Petersen udført på Erantisvej.

Der ikke lagt stikledninger, hvis nogen får problemer, bedes de henvende sig til bestyrelsen..

Hjertestarter: Midt- og Østsjælland holder kursus i uge 31 – én dag. Hvis der mange tilmeldinger, bliver der en dag ekstra. De lover at alle og enhver uden kendskab skal kunne klare det – bare efter én dag. Yderligere oplysninger vil komme i opslagstavlerne.

Vandspild: Vi har fundet 45 vandmålere, der ikke har fungeret/talt. Ingen steder i jorden har vi fundet noget. Ingen af de 45 har gjort bestyrelsen opmærksom på målerfejlen.

Affald/skrald beder vi jer tage med hjem og ikke efterladt på diverse veje eller parkerings-pladser. Det gør ikke noget, at havelejerne holder deres  del af vejen, selv om traktoren også kører på ruten.

Yderhækken: Utroligt, vi hvert år skal bede jeg holde yderhække nede i den tilladte højde samt oplyse om hastigheden her i kolonien. Selv folk med børn”drøner” afsted.

Kontoret åbner første gang den 3. april kl. 17.30 til 19.00.

 Vurdering  den 4.April mellem kl. 17.00 og 18.00……..afhentning af papir mm.

Og respekter venligst telefon- og åbningstid!!!!

Formanden takkede for ordet og ønskede god have sæson.

Kommentar/spørgsmål: Ejerskifte, hvad med de, der ikke har betalt for vand? Beplantning uden for hækken mod banen?     Vi må dele vandforbruget ud over alle havelejere. Ingen må opholde sig på det stykke, der til  hører Bane Danmark.

Beretningen enstemmigt godkendt.

4 Årsregnskab

Kai gennemgik regnskabet. Det viser et overskud på kr. 147.201,-. Enkelte konti oversked det budgetterede. Bla .2037 Nyanskaffelser ca. 20.000,- mere endbudgetteret. Dette skyldes nyt komfur ( det gamle 19 år) samt ny  computer.

Konto 2049 Have og Vej. Rep. af vandledninger.          

Regnskabet enstemmigt vedtaget.   Dog vil man gerne have, der som tidligere nævnt, der sammen med det udsendte regnskab kommer noter, der hvor der er større udsving/store beløb eks. Nyanskaffelser og andre store poster. Blev også påtalt om man skulle have en udefra autoriseret revisor og på den måde undgik så mange spørgsmål til regnskabet. Endnu engang blev det fra bestyrelsen påpeget, at der ikke hidtil IKKE har været krav om oplys-

ningspligt til SKAT, hvilket vil sige, at de, der har modtaget løn, penge eller  lign. fra Foreningen selvhar skulle oplyse dette som B-skat.  

Egenkapitalen er 1.307.847,- Aktiver 916.381,- kontantbeholdning 391.680,-

Budgetorientering

Det er sat nogenlunde som sidste år, dog er der afsat ekstra 100.00,- til dræn.

Ingen kommentar


5 Indkomne forslag

1.     Fra bestyrelsen: Fjernelse  af depositum ved leje af Fælleshus

Formanden oplyste om begrundelse herfor. Mente det gav for meget Administration.

Ændringsforslag hertil. At ovenstående kun skulle gælde for havelejerne.

De der kom udefra skulle stadig betale depositum.

Begge forslag blev sat til afstemning. Det første fra bestyrelsen godkendt. Det andet faldt.

2.     Fra bestyrelsen: Fastsættelse af bod for udeblivelse ved pligt- fælles arbejde .

Punktet indsættes under Alm Ordensregler, pkt 10

1.     Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren-og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der iflg. hovedlejekontrakten samt ved foreningens fælles faciliteter. Medlemmerne har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have – dvs. til midten af vejen.

2.     Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til at deltage i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra pligt/fællesarbejde en bod fastsat af generalforsamlingen.

3.     Bod for udeblivelse ved indkaldt pligt/fællesarbejde uden gyldig grund er på 500,- kr.


4.   Ingen havelejer kan blive indkaldt til pligt/fællesarbejde 2 gange, før 

Alle har været indkaldt.

5.     Pålagt bod betragtes som pengepligtig ydelse i lejeforholdet.

 

Forslaget godkendt

 

3.      Ændring af formulering af bod under hække, pkt. 6 B

Der kan desuden idømmes en bod på 500,- kr for manglende vedligeholdelse af parkeringsplads og vej til midten uden for egen have , hvis en havelejer efter skriftlig henstilling ikke efter 14 dage har fået dette bragt i orden, og foreningen skal ordne det.

Den pålagte bod betragtes som en pengepligtig ydelse i lejeforholdet.


Godkendt


4.   Forslag fra havelejere:

Der stilles forslag om, der under bestyrelsen, dannes et Social-Aktivitetsudvalg.

Godkendt

7.     Valg af kasserer for 2 år

Kai Pristed – modtager genvalg      

genvalgt

8.     Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år:

Claus Larsen – modtager genvalg

Mahmoud Elawad – modtager genvalg

Steen Bøgh Andersen – modtager genvalg

Alle 3 genvalgt

9.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:

Kirsten Sørensen – modtager genvalg

Lars Jørgensen     - ny

Begge valgt

10.  Valg af 6 medlemmer til repræsentantskabet for 1 år:


Michael Prahn - modtager genvalg

Søs Lassen – modtager genvalg

 Gitte Hansen – modtager genvalg

Kai Svanborg – modtager genvalg

Doris Jensen – modtager genvalg

Lars Jørgensen – modtager genvalg

 

Alle 6 genvalgt

11.       Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet for 1 år

Inger Neuman

Kirsten Sørensen

Begge nyvalgt

12.Valg til vurderingsudvalg for 2 år

Kaj Svanborg – modtager genvalg

Marianne Olesen – modtager valg

Begge valgt

13.    Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalg for 1 år

Inger Neumann A 10 - modtager genvalg

 Michael Christensen A3 – ny

Begge valgt

14.   Valg af 2 billagskontrollanter

Udgår da de sidste år blev valgt for 2 år

                                                               

 15.      Valg af 2

billagskontrollantsuppleanter for 1 år

 

Lars Jørgensen – modtager genvalg

      Doris Jensen – ny

 

Begge valgt

 

16.      Eventuelt

Herunder blev det slået fast, at Haveforeningens side på Facebook

      Intet har med bestyrelsen at gøre – hverken tilmelding eller framelding. Hvis formanden har brugt den, er det kun fordi, der opstået  akutte problemer som f.eks. lukning af vand el.lign og i den forbindelse regner med lidt ”nabohjælp” fra den ene havelejer til den anden. Ellers er det Foreningen Hjemmeside, der er ”Avisen”.

                                                                                             

 

Dirigent                                     Formand                         referent      

 

Per Flor                                     Kim Melgaard                 Janne Oppendieck

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ekstraordinær generalforsamling 16-04-2016

 

Ordstyrer Kim Melgaard

Referent Claus Larsen

 

Eneste punkt på dagsordenen vedr.  ændringen af §7.stk.5.

Betalingsdato for haveleje. Ændres 01-04. 01-09

Vedtaget med 21 stemmer af 23 fremmødte.

 

Under punktet evt. Orientering ang. Dræn ved spunsvæg.

Bane Danmark er startet.

Der blev orienteret om foreningens planer om at søge vore udgifter til

Dræn dækket af Bane Danmark.

Kim takkede for god orden .

.......................................................................................................................

Ordinær Generalforsamling

                                        Lørdag, den 19. marts 2016

 

 

1.     Valg af dirigent og referent:

    Per Flor og Janne Oppendieck

 

2.     Valg af stemmetællere:

    Hjørdis Hansen, Tanya Schou og Kirsten Sørensen

 

3.     Formandens beretning:

Takkede bestyrelsen for et godt stk. arbejde i løbet af året samt tak til Tove og Busser og alle de frivillige, der har gjort et stort stykke arbejde med vand, maling, hækklipning m.m.

Ud over det frivillige malerarbejde har bestyrelsen også været nødt til at bruge en malermester for at få arbejdet færdigt. Mht lægning af fliser ved fælleshuset har vi også været nødt til at lægge nyt dræn, da det gamle ikke kunne lede regnvandet væk. En ekstraudgift, vi ikke kunne forudse,  ligesom vi heller ikke kunne se, vi også skulle have ny opvaskemaskine, som desværre ikke kunne repareres. Pris ca. kr. 50.000 med div tilbehør.

Det er en fornøjelse at se, så mange har mødt op til frivilligt arbejde, derfor valgte vi at invitere på lidt mad som tak for hjælpen.

Vi står i år med nogle store udfordringer med at få styr på de problemer, der er opstået pga. den stigende nedbør.

Vi har fået gravet stikledninger ind i haverne på Dianthusvej fra nr. 3-13 afsluttende med en stenfaskine, hvor haveejerne kan tilslutte deres dræn direkte på foreningens hoveddræn – så håber vi, dette kan afhjælpe vandproblemerne i haverne. Jeg har samtidig indhentet et prisoverslag på dræning af Erantisvej. Beløbet vil blive ca. 64.000 + moms fra Anemonevej til Åkandevej. Mange penge – men god investering, så ikke haveejerne får ødelagt deres huse.

Samtidig arbejder Kredsen på at få Bane Danmark til at få styr på dræningen langs spuns mod banen. Bl.a. årsagen til problemer på Åkandevej. I den forbindelse bliver vi nødt til at afvente udspil fra B D. Arbejder også på at forbedre vores veje.

Desværre har vi opdaget, der er et meget stort vandspild på vores fællesvand. Dette er uddelt til samtlige haveejere. Vi er nødt til at gå samtlige haver igennem for at finde fejlen.

Mht hjertestarteren, som vi blev enige om sidste år, har Mahmoud undersøgt flere steder om en sponsor – uden resultat. Vi har undersøgt hos forsik-ringsselskabet, hvad det kst. for at forsikre en sådan, hvis vi selv køber en til 25.000 k. Dette vil de ikke, hvis den sidder udenfor. Dette kan blive til mange penge.Forslag fra vurderingsudvalget om, man strammer op mht til byggetilladelse/overbebygning – (bestyrelsens problem). Ikke mange problemer mht. indbrud – men nogle haveejere har brugt deres havehuse til tyvekoster…….forslag senere. Husk! Hækhøjde og fartbegrænsning

                                  God sommer 2016!

 

         Debat ifm med beretningen:

 

        Blev enige om at hjertestarteren skulle være lukket inde aht forsikringen, og

        nøglen i et skab udendørs.. Best arbejder videre med sagen.

        Kim: drænene på Erantisvej ligger ikke nede i 80-90 cm, som de skal. Og i første

        omgang må vi lægge pengene ud for Åkandevej, indtil vi får at vide, hvor Bane

        Danmark står.

 

        Beretningen enstemmigt godkendt

 

        4.Årsregnskab

 

Kai oplyste om regnskabet bl.a. hvorfor fællesvandet var sat op. Der er et vandspild (difference) mellem havemålerne og hovedmåleren på 2.000 m3. Spørgsmål til hvor mange, der får gratis haveleje. Der er de 7 bestyrelsesmedlemmer samt et par enkelte æresmedlemmer. En mente at udg. Ifm kopimaskine var lidt høje. Kai oplyste at maskinen var vores egen og vi betalte til service iht tælleren af kopier. En mente at kontiene skulle udspec .mere eller der laves noter, hvis kontoen indeholder mere end én slags udg. - f.eks. nyanskaffelser. Taget til efterretning.

Regnskabet blev  enstemmigt godkendt.

 

          4.Budgetorientering

            Havelejen sat op med 25 øre iht pristalsregulering. Portoen steget pga den            

            enorme stigning på porto.

Budget godkendt.

 

4.     Indkomne forslag

 

1.     Fra bestyrelsen: Godkendelse af nye Forbundsvedtægter.

Per Flor mente, det kun skulle være en orientering, idet man ikke måtte lave om på Forbundets vedtægter, der er vedtaget på Kongressen. Formanden oplyste, at der IKKE er lavet om på F.V., men der er indført og omformuleret i det, vi tidligere selv har tilføjet vedtægterne.

Lidt diskussion om, hvor meget man måtte opholde sig i haverne i vinter-halvåret. Hvis man ligefrem bor her, er det Kommunens problem.

Bliver vedtægterne overholdt? Hvad med hækhøjde, bliktage og overbebyggelse? VAR MED i beretningen  Forslaget godkendt.

 

2.     Sivedræn   Forslagene fra Anders og Hanne er vedtaget under beretningen.

 

3.     Fra bestyrelsen  Omformulering af § 7 stk. 5, da dette står uklart:

 Vandafgift skal, efter at opgørelsen er fra vandværket er fremkommet, fordeles efter de opsatte målere i den enkelte have. Evt. spild/fællesvand for- deles med lige stor andel til alle haver. Vandafgiften skal betales med første haveindbetaling af havelejen. Første haveindbetaling er 1. april. Sidste haveindbetaling  er 1. september. Anden rettidige indbetaling af gæld til foreningen  er 1. oktober. Efter denne dato vil påkrav uden yderligere varsel blive inddrevet via advokat. Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, vil foreningen kræve et gebyr på 250 kr. for hver betalingspåmindelse. Foreningen kan opsige lejemålet efter gældende regler.

Forslaget godkendt

     

4.     Tilføjelse til ordenregler fra bestyrelsen:  Tilføjelse under

          hærværk: Opbevaring af tyvekoster i haveforeningen. Hvis en haveejer bruger              

          sit lejemål til opbevaring af div koster (tyvekoster)  fra indbrud og tyverier kan

          kan foreningen opsige lejemålet omgående. Bestyrelsen bestemmer herefter,

          hvem der kan overtage have og bebyggelse, samt vilkår for overdragelsen i

          overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler.

                Hvis bebyggelsen ikke kan sælges iht vurderingen bestyrelsen berettiget til

                At sælge bedst muligt – evt. ved auktion. Foreningen er berettiget til for

                ethvert krav mod medlem at sørge for fyldestgjort i den på havelodden

                opførte bebyggelse, beplantning m.v. forud for andre kreditorer.

 

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække ethver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålet afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

Når opsigelse eller ophævelse af medlemskab har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og rydeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

Godkendt med tilføjelse: hvis ikke haven kan sælges til vurdering, inden for et halvt år, sælges haven på auktion, til højest bydende.

 

5   Forslag for Per Flor:  Fastsættelse af en foreningsmæssig værdi af fælleshus    

      m.m.

Værdi af fælleshus og tilhørende bebygninger og område fastsat af en vurderingseksperet fra enten Bank eller forsikringsselskab. Foreningsmæssig værdi skal værende gældende fra senest 1.1.17.

Motivation for fremsættelse af forslaget: Vi har i dag en forening, der har en bygningsmasse, der er i så god stand, og der ofrea løbende penge på vedligeholdelse. Det vil sige, at der står en ret stor fælleskapital bundet i disse bygninger. Disse midler bør fremgå som fællesandel og være udlagt som dette til den enkelte haveejer. Det vil betyde, at der altid vil være denne andel at tage af, når der ikke er betalt haveleje, eller der skal ryddes op efter en haveejer. Det vil måske også betyde, at der vil blive passet bedre på vores fællesejendom.

Godkendt med tilføjelse at vurderingen også kan ske ved en ejendomsmægler.

 

 

                Forslag fra Doris Jensen:

1.     Kun bestyrelse fri haveleje og dobbelt have ½ haveleje, intet andet i løn, heller ikke gratis fælleshus.

2.     Æresmedlemmer sløjfes.

3.     Fælleshus depositum opkræves, da man løber fra lejeaftalen, og vi medlemmer mister penge på det.

4.     Forslag om nedsættelse af haveleje.

5.     Fællesarbejde og gule ærter, ingen andre fester for medlemmernes penge.

6.     Hækklipning og andet arbejde i offentlig udbud til andre medlemmer.

7.     Madbix i regnskaber til fælleskasse er vedtaget, hvis ikke det sker, betales leje af fælleshus.

8.     Bankofuglen skal betale leje af fælleshus.

9.     Regnskab for Sct.Hansfest og penge i foreningens kasse???

10.Suppleanter med til møder, så man kan sætte sig ind i arbejdet.

11.Indkomne forslag til generalforsamlingen, senest 14 dage før.

 

Til pkt. 1.: Frafaldet.     Pkt. 2 Frafaldet.   Pkt. 3 Godkendt (er tidl aftalt, der skal betales depositum).   Pkt. 4 Doris trak det.   Pkt. 5 Frafaldet ( Kim kommenterede at han syntes det var ok at give de, der har ydet en indsat en anerkendelse).. Pkt. 6 Frafaldet.  Claus oplyste, at man skal være med i best. for at gå ind i folks haver). Pkt. 7 Frafaldet (Der bliver ingen maddag i år, men de fleste mente, det var et godt socialt arbejde og egentlig burde fortsætte som hidtil). Pkt. 8 Vedtaget at der på én dages arrangementer skal betales 500 kr. incl. rengøring. Pkt. 9 Ikke til afstemning ( Det er best. der selv i sin tid har bedt Bankofuglen om afholdelse – men der betales selv. De 500 kr.). Pkt. 10 Frafaldet (1 for resten imod). Pkt. 11 frafaldet de nuværende 60 dage er, fordi man ellers ikke kan sende forslagene ud sammen med indkaldelsen.

 

6             Valg af formand

                 Kim Melgaard    enstemmigt genvalgt

 

      7.     Valg af 2 best. medlemmer for 2 år

      Peter Lauritsen  genvalgt

      Åse Anderson   nyvalgt

 

 8.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

     Kirsten Sørensen           1. suppl.

    Hjørdis Hansen E 25     2. –

     

     9.       Valg af 6 til repræsentantskabet for 1 år:

 

                Alle genvalgt:

                Michael Prahn

                Søs Lassen

                Gitte Hansen

                Kai Svanborg

                Doris Jensen

                Lars Jørgensen

 

   10.       Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet for 1 år

                Erik Hansen E 25

                Gerd Hoby E 18

 

 

11.      Valg til vurderingsudvalg for 2 år

   

     Gitte Hansen genvalgt

   

12.      Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalg for 1 år

 

     Inge Neumann A 10

     Marianne Olsen D 19

 

13.      Valg af 2 bilagskontrollanter for 2 år

 

      Annelise Larsen genvalgt

      Kirsten Sørensen genvalgt

   

14.       Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter for 1 år

 

      Tanya Schou

      Lars Jørgensen

 

15.      Eventuelt

 

     Kirsten Sørensen mente, der var en del byggeri, hvor der bygges for meget.

    Den nye best. vil udpege 2 fra best., der fremover vil have ansvar for den

    slags. Lidt debat om byggereglerne.

    Kim takkede Busser og Tove for deres store arbejde mht. mandagsbespis-

    ningen. Per Flor for dirigentarbejdet og tak og blomster til Janne for 4 års

    bestyrelsesarbejde.

                                                                                               

 

Dirigent                                     Formand                         referent      

 

Per Flor                                     Kim Melgaard                 Janne Oppendieck

------------------------------------------------------------------------------------


Ordinær Generalforsamling.

D.14.03.2015.

H-F Virkelyst.

Ref.

Generalforsamling lørdag den 14 marts 2015
Dagsorden ifølge gældende vedtægter:
Ebba Sørensen, fra Hjortemosen blev valgt til dirigent.

Ebba konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Gitte Hansen fra Virkelyst blev valgt til referent.

Tage Bundgaard, Solveig Gosvig og Søs Lassen, blev valgt til stemmetællere.


Formanden indledte med at byde velkommen og bede om 1 minuts stilhed, for dem der er gået bort i det forgangne år.

Formanden lagde ud med at han er ganske opmærksom på de skriverier der har været bl.a. på Facebook, angående for sen indlevering af forslag. Kim gjorde opmærksom på at der sidste år blev vedtaget at ændre fristen for indlevering fra 30 til 60 dage, før generalforsamlingen, samtidig gjorde Kim opmærksom på at generalforsamlingen altid bliver afholdt, lørdag i uge 11, så burde der ikke være mere tvivl om det.

Kim takkede Busser og Tove og de andre frivillige for al den hjælp der er givet i det forgangne år.

Kim kom kort ind på kredssammenlægningen og de problemer der er med afd. Køge. Det er hovedforbundet der skal tage sig af disse problemer nu.

Kim kunne fortælle at foreningen er sluppet heldigt med hensyn til indbrud, der er kun blevet oplyst om 6 steder hvor der har uønsket besøg.

Bestyrelsen har besluttet at de ikke vil bruge tid og kræfter på at arrangere ture ud af foreningen, da tilslutningen er for ringe.

Kim oplyste at det er et tilbagevendende problem at folk ikke overholder hastighederne i foreningen, Kim kunne oplyse at det fremover, hvis det er muligt, vil blive bestilt en hastighedskontrol, og beboerne i haveforeningen må påregne, at det bliver gennemført, hvis ikke hastigheden nedsættes.

Kim fortalte at havelejerne er blevet bedre til at holde deres haver.

Der er blevet lavet forskellige ting ved f<